Home » ລາຍງານປະຈຳວັນ » ລາຄາຄຳມື້ນີ້

ລາຄາຄຳມື້ນີ້

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 11/12/2016 *✿.。.:

1ບາດ: 4.969.000 ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.244.000 ກີບ Cr. ຮ້ານຄຳພູວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 10/12/2016 *✿.。.:

1ບາດ: 4.959.000 ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.244.000 ກີບ Cr. ຮ້ານຄຳພູວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 09/12/2016 *✿.。.:

1ບາດ: 4.009.000 ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.254.000 ກີບ Cr. ຮ້ານຄຳພູວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 08/12/2016 *✿.。.:

1ບາດ: 5.009.000 ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.254.000 ກີບ Cr. ຮ້ານຄຳພູວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 07/12/2016 *✿.。.:

1ບາດ: 4.989.000 ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.249.000 ກີບ Cr. ຮ້ານຄຳພູວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 03/12/2016 *✿.。.:

1ບາດ: 5.049.000 ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.264.000 ກີບ Cr. ຮ້ານຄຳພູວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 02/12/2016 *✿.。.:

1ບາດ: 5.009.000 ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.254.000 ກີບ Cr. ຮ້ານຄຳພູວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 30/11/2016 *✿.。.:

1ບາດ: 5.059.000 ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.269.000 ກີບ Cr. ຮ້ານຄຳພູວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 30/11/2016 *✿.。.:

1ບາດ: 5.059.000 ກີບ 1ສະຫຼຶງ: 1.269.000 ກີບ Cr. ຮ້ານຄຳພູວົງ

Read More »

.:。✿* ລາຄາຄຳມື້ນີ້ ລົງວັນທີ 11/10/2016 *✿.。.:

5.300.000ກີບ/ບາດ 2.650.000ກີບ/2ສະຫຼຶງ 1.330.000ກີບ/ສະຫລຶງ Cr. ຮ້ານຄຳ ສີດາ ລາດຊະວົ

Read More »